Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2016

kiolka
18:05
4023 2cfc 420
Reposted fromneons neons viaretaliate retaliate
kiolka
18:03
7323 a763 420
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaopuszek opuszek
17:59
kiolka
17:58
0440 1fa8 420

August 16 2016

kiolka
18:20
3845 65e0 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate
kiolka
18:20
1345 a4e0 420
Reposted fromcleanout cleanout viaretaliate retaliate
kiolka
18:19
1714 ef28 420
Reposted fromzenibyja zenibyja viaretaliate retaliate
kiolka
18:18
4502 b6ef 420
Reposted fromadamkrk adamkrk viaretaliate retaliate
kiolka
18:18
kiolka
18:18
Reposted fromthomerth thomerth viaopuszek opuszek
kiolka
18:17
kiolka
18:16
0810 26b8 420
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaretaliate retaliate
kiolka
18:15
5129 1bee 420
Także ten.... czasem trzeba się po prostu zebrać i iść dalej.
kiolka
18:14
9881 214d 420
kiolka
18:14
Reposted fromweightless weightless viaopuszek opuszek
kiolka
18:14
6781 508c 420
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaopuszek opuszek
18:13
0743 e401 420

mondnymphe:

Women of Amphissa - L. Alma-Tadema, 1887

Reposted fromLittleJack LittleJack viabackground background
kiolka
18:12
6876 a196 420
Reposted fromsurpriseme surpriseme
kiolka
18:08
5247 2ab7 420
Reposted fromkjuik kjuik viaretaliate retaliate
kiolka
18:07
"- W kółko słyszę tylko: "kobiety nie wiedzą czego chcą".
Wiedzą, kurwa. Oczywiście, że wiedzą. Wiedzą lepiej od ciebie. Problem w tym, że gdyby zaczęły sięgać po to, czego naprawdę potrzebują, mogłoby się okazać, że ty niekoniecznie jesteś na tej liście. "
— "Myślenie jest erotyczne"
Reposted fromsurvival63 survival63 viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl